NS Publieksprijs

Dit is de winnaar

De Camino van Anya Niewierra

Reglement

Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2023 voor het Nederlands Boek

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

I. ALGEMEEN

 1. De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek en de daaraan verbonden eretitel ‘Boek van het Jaar’ is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en wordt gesponsord door NS.

 2. De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek en de daaraan verbonden eretitel ‘Boek van het Jaar 2023’ heeft tot doel de lezer de mogelijkheid te geven een prijs toe te kennen aan zijn persoonlijke boekvoorkeur, om zo de betrokkenheid tussen lezer en boek te vergroten.
 3. Het lezerspubliek bepaalt jaarlijks, in het najaar, aan welk boek de prijs wordt toegekend.

 4. De auteur van het winnende boek ontvangt een geldprijs van € 7.500,-, een sculptuur van Jeroen Henneman en een NS owned mediacampagne met 1.5MIO impressies op de treinschermen.

 5. Een boek waaraan ooit een NS Publieksprijs is toegekend, kan niet voor de tweede keer de prijs winnen.

 II. TE NOMINEREN TITELS

 1. De CPNB nomineert zes titels die in de periode 1 juli van het jaar voorafgaand aan de bekroning tot 1 juli van het jaar van de bekroning tot de bestverkochte, oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren. Voor de selectie wordt gebruikgemaakt van de op dat moment beschikbare verkoopgegevens die GfK verzamelt in opdracht van KVB-smb. De zes genomineerde titels worden bepaald op basis van de verkoopaantallen behorende bij het NSTC van een titel. De uitgever van een titel is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van ISBN’s onder het NSTC behorende bij zijn/haar titel. Voor de nominaties gelden de volgende criteria:
  • De titels dienen oorspronkelijk geschreven te zijn in het Nederlands.
  • Een titel die al eerder genomineerd is geweest, kan niet opnieuw worden genomineerd.
  • Een auteur kan niet met twee of meer titels worden genomineerd.
  • De titel is geschreven voor volwassenen en behoort tot het genre fictie dan wel verhalende non-fictie. Instructieboeken/how-to-boeken en zelfhulpboeken zijn dus uitgesloten van deelname.
  • De titel moet verkocht zijn voor een verkoopprijs boven de € 3,75.
  • Eenmalige campagne-uitgaven kunnen niet worden genomineerd.

 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de CPNB met een onafhankelijk comité. Een uitspraak van dit comité dienaangaande is bindend.

 3. Het onafhankelijke comité zal bij voorkeur zijn samengesteld uit experts uit het boekenvak. In het algemeen geldt voor de comitéleden dat zij gestructureerd met lezen/boeken bezig zijn. Zij die werkzaam zijn bij een uitgeverij of direct of indirect belang hebben bij de bekroning van een boek, kunnen geen deel uitmaken van het comité.
 4. Het publiek kan stemmen op een van de genomineerde titels.

III. UITGEVERIJEN

 1. De CPNB stelt de uitgeverij op de hoogte van de nominatie van de titel. De uitgeverij stelt de auteur op de hoogte. Indien uitgeverij en auteur de nominatie accepteren verplichten zij zich aanwezig te zijn bij drie evenementen, te weten de bekendmaking van de genomineerden (woensdag 11 oktober middag & avond o.v.b.), een mediaoptreden in de campagneperiode, en de bekendmaking en uitreiking van het winnende boek in de uitzending op televisie (woensdag 8 november einde middag & avond o.v.b.). Tevens is de auteur verplicht beschikbaar te zijn voor interviews met de media en aanwezig te zijn bij één door NS in te plannen evenement ter promotie van de prijs waar zij hoofdsponsor van is.

 2. De uitgeverij is verplicht haar genomineerde boek met een speciaal door de CPNB ontwikkelde sticker te beplakken. CPNB levert het drukbestand van de sticker aan. Er dienen minimaal 2000 boeken te worden gestickerd volgens de richtlijnen van CPNB. Ook het winnende boek moet een speciaal ontworpen winnaarssticker dragen.

 3. De uitgeverij gebruikt in haar communicatie-uitingen over de nominatie voor de NS Publieksprijs het logo van de NS Publieksprijs en maakt duidelijk dat het boek een van de zes nominaties is; het betreft immers een verkiezing, stemmers hebben de keuze.

 4. De uitgeverij levert tegen 25% van de winkelprijs 25 genomineerde boeken aan de CPNB die worden gebruikt voor de media, social media en de NS-directie. Daarnaast worden er maximaal 150 genomineerde boeken ter beschikking gesteld aan NS tegen een korting van 40%. Deze boeken worden gebruikt om aandacht te vragen voor de NS Publieksprijs in de trein.

 5. De uitgeverij van de winnende titel is verplicht mee te werken aan het ontwikkelen van een speciaal voor de hoofdsponsor gepersonaliseerd exemplaar van het winnende boek met winnaarssticker, als zij deze wensen. Het zal gaan om een mogelijke oplage van 2250 exemplaren, die voor 25% van de winkelprijs afgenomen zullen worden.
 6. De uitgeverij werkt mee aan een door de hoofdsponsor bedachte promotieactie, welke is bedoeld om de NS Publieksprijs onder de aandacht te brengen en ook om de verkoop van de genomineerde titels te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van (maximaal) het eerste hoofdstuk voor “mini-edities” van de genomineerde titels en het beschikbaar stellen van een audiofragment van het luisterboek.

IV. STEMPROCEDURE

 1. Er is een speciaal Stemreglement NS Publieksprijs 2023 opgesteld waarmee de uitgeverij en auteur akkoord gaan indien zij de nominatie aanvaarden.

V. SPELREGELS STEMMENWERVING

 1. De uitgeverij en de auteur worden gevraagd actief campagne te voeren om stemmen te werven. Echter, deze campagne mag er niet op gericht zijn dat stemmen verworven (‘gekocht’) worden door bijvoorbeeld boeken en/of andere producten en/of diensten beschikbaar te stellen of kortingsacties aan te bieden. De CPNB houdt zich te allen tijde het recht voor bij vermoeden van misbruik de genomineerde titel en auteur uit te sluiten van deelname. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de CPNB.

VI. STEMPERIODE

 1. De online stemperiode loopt van woensdag 11 oktober tot en met woensdag 8 november 2023. De CPNB heeft het recht de data van de stemperiode aan te passen.

VII. PRIJSTOEKENNING

 1. De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt toegekend aan de titel die bij het publiek op de eerste plaats is geëindigd. Het boek dat de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wint, mag zich Boek van het Jaar 2023 noemen en deze titel voeren.

VIII. BEKENDMAKING

 1. De nominaties worden op woensdag 11 oktober 2023 bekendgemaakt, in een uitzending van een televisieprogramma. De winnaar van de NS Publieksprijs 2023 wordt tevens bekendgemaakt op televisie, op woensdag 8 november 2023 in aanwezigheid van de genomineerde auteurs. Data onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk. 

IX. TOT SLOT

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze publieksprijs.

 Amsterdam, augustus 2023.

 

Stemreglement NS Publieksprijs 2023

I. STEMPROCEDURE

 1. De stemgerechtigden kunnen stemmen op een van de zes genomineerde titels. De titel moet voldoen aan de volgende criteria: hij dient oorspronkelijk geschreven te zijn in de Nederlandse taal, mag niet reeds eerder genomineerd geweest zijn voor de NS Publieksprijs, de titel is geschreven voor volwassenen en de titel behoort tot het genre fictie dan we verhalende non-fictie. Instructieboeken/how-to-boeken en zelfhulpboeken zijn dus uitgesloten van deelname. De titel moet tevens verkocht zijn voor een verkoopprijs boven de € 3,75.

 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de CPNB met een onafhankelijk comité. Een uitspraak van dit comité dienaangaande is bindend. Het onafhankelijke comité zal bij voorkeur zijn samengesteld uit experts uit het boekenvak. Het algemeen geldt voor de comitéleden dat zij gestructureerd met lezen/boeken bezig zijn. Zij die werkzaam zijn bij een uitgeverij of direct of indirect belang hebben bij de bekroning van een boek, kunnen geen deel uitmaken van het comité.

 3. Het stemmen geschied als volgt: via www.nspublieksprijs.nl kan men stemmen. Wij vragen om voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in relatie tot de NS Publieksprijs. Je stem telt officieel mee als deze is bevestigd in de bevestigingsmail.

 4. Als je je inschrijft voor de NS Nieuwsbrief, ontvang je een bevestigingsmail om de inschrijving te bevestigen. Mocht je je op een later moment willen afmelden voor de NS Nieuwsbrief dan kan dit eenvoudig. In elke e-mail die je van NS ontvangt staat een link waarmee je je weer af kunt melden. Het delen van persoonsgegevens tussen het CPNB en NS gebeurt vertrouwelijk en in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 5. Wanneer er zich in de ogen van de CPNB onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen. Bij het vermoeden van fraude behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om deelname uit te sluiten.

II. STEMPERIODE

 1. De online stemperiode loopt van woensdag 11 oktober tot en met woensdag 8 november 203. De CPNB houdt zich het recht voor de data te wijzigen.

III. BELONING VRIJE JURY 2023

 1. De CPNB verloot onder iedereen die stemt een aantal prijzen, te weten één hoofdprijs, vijftien tweede en vijfentwintig derde prijzen. De hoofdprijs bestaat uit elke maand, 12 maanden lang, in een Nederlandse boekwinkel een boek ter waarde van € 25 uitkiezen (totale waarde € 300) plus een jaar lang gratis reizen met het NS Dal Vrij 1e klas abonnement t.w.v. € 1990,40. De tweede prijs is een Boekenbon van € 50, en de derde prijs een Boekenbon van € 25.

 2. Prijswinnaars ontvangen voor medio december 2023 persoonlijk bericht van de CPNB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Werknemers van de Stichting CPNB en hun familieleden kunnen wel een stem uitbrengen, maar komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.

IV. TOT SLOT

 1. Door te stemmen op de NS Publieksprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2023 en dit Stemreglement NS Publieksprijs 2023. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze Publieksprijs.

Amsterdam, augustus 2023.