Reglement

Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2021 voor het Nederlands Boek

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

I. ALGEMEEN 

 • De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek en de daaraan verbonden eretitel ‘Boek van het Jaar’ is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en wordt gesponsord door NS.
 • De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek en de daaraan verbonden eretitel ‘Boek van het Jaar 2021’ heeft tot doel de lezer de mogelijkheid te geven een prijs toe te kennen aan zijn persoonlijke boekvoorkeur, om zo de betrokkenheid tussen lezer en boek te vergroten.
 • Het lezerspubliek bepaalt jaarlijks, in het najaar, aan welk boek de prijs wordt toegekend.
 • De auteur van het winnende boek ontvangt een geldprijs van € 7.500,-, een sculptuur van Jeroen Henneman en een NS Business-Card OV Vrij 1e klas.
 • Een boek waaraan ooit een NS Publieksprijs is toegekend, kan niet voor de tweede keer de prijs winnen.

II. TE NOMINEREN TITELS 

 • De CPNB nomineert zes titels die in de periode 1 juli van het jaar voorafgaand aan de bekroning tot 1 juli van het jaar van de bekroning tot de best verkochte, oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren. Voor de selectie wordt gebruikgemaakt van de op dat moment beschikbare verkoopgegevens die GfK verzamelt in opdracht van KVB-smb. De zes genomineerde titels worden bepaald op basis van de verkoopaantallen behorende bij het NSTC van een titel. De uitgever van een titel is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van ISBN’s onder het NSTC behorende bij zijn/haar titel. Voor de nominaties gelden de volgende criteria:
  • De titels dienen oorspronkelijk geschreven te zijn in het Nederlands.
  • Een titel die reeds eerder genomineerd is geweest, kan niet opnieuw worden genomineerd.
  • De titel is geschreven voor volwassenen en behoort tot het genre fictie dan wel factie (een verhalend boek met een groot non-fictie karakter). Instructieboeken/how-to-boeken zijn dus uitgesloten van deelname.
  • De titel moet verkocht zijn voor een verkoopprijs boven de € 3,75.
  • Eenmalige campagne-uitgaven kunnen niet worden genomineerd.
  • Het publiek kan stemmen op een van de genomineerde titels of op een boek naar vrije keuze.

III. UITGEVERIJEN

 • De CPNB stelt de uitgeverij op de hoogte van de nominatie van de titel. De uitgeverij stelt de auteur op de hoogte. Indien uitgeverij en auteur de nominatie accepteren verplichten zij zich aanwezig te zijn bij drie (mogelijk online) evenementen, te weten de bekendmaking van de genomineerden (woensdag 20 oktober middag & avond o.v.b.), een meet and greet met de Leesclub ( in de week van 18 oktober) en de bekendmaking en uitreiking van het winnende boek in de uitzending van een grote talkshow (woensdag 17 november einde middag & avond o.v.b.). Tevens is de auteur verplicht beschikbaar te zijn voor interviews met de media en aanwezig te zijn bij één door NS in te plannen evenement ter promotie van de prijs waar zij hoofdsponsor van is.
 • De uitgeverij is verplicht haar genomineerde boek met een speciaal door de CPNB ontwikkelde sticker te beplakken. De stickers levert de CPNB tegen kostprijs. Ook het winnende boek moet een speciaal ontworpen winnaarssticker dragen.
 • De uitgeverij gebruikt in haar communicatie-uitingen over de nominatie voor de NS Publieksprijs het logo van de NS Publieksprijs en maakt duidelijk dat het boek een van de zes nominaties is; het betreft immers een verkiezing, stemmers hebben de keuze.
 • De uitgeverij levert tegen 25% van de winkelprijs 25 genomineerde boeken aan de CPNB die worden gebruikt voor de NS Publieksprijs Leesclub (zie het stemreglement), de media en de NS directie. Daarnaast worden er maximaal 150 genomineerde boeken ter beschikking gesteld aan NS tegen een korting van 40%. Deze boeken worden gebruikt om aandacht te vragen voor de NS Publieksprijs in de trein.
 • De uitgeverij van de winnende titel is verplicht mee te werken aan het ontwikkelen van een speciaal voor de hoofdsponsor gepersonaliseerd exemplaar van het winnende boek met winnaarssticker, indien zij deze wensen. Het zal gaan om een mogelijke oplage van 2.250 exemplaren, die voor 25% van de winkelprijs afgenomen zullen worden.
 • De uitgeverij werkt mee aan een door de hoofdsponsor bedachte promotieactie, welke is bedoeld om de NS Publieksprijs onder de aandacht te brengen en tevens om de verkoop van de genomineerde titels te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van (maximaal) het eerste hoofdstuk voor “mini-edities” van de genomineerde titels.


IV. STEMPROCEDURE 

 • Er is een speciaal Stemreglement NS Publieksprijs 2021 opgesteld waarmee de uitgeverij en auteur akkoord gaan indien zij de nominatie aanvaarden.


V. SPELREGELS STEMMENWERVING 

 • De uitgeverij en de auteur worden gevraagd actief campagne te voeren om stemmen te werven. Echter, deze campagne mag er niet op gericht zijn dat stemmen verworven (‘gekocht’) worden door bijvoorbeeld boeken en/of andere producten en/of diensten beschikbaar te stellen of kortingsacties aan te bieden. De CPNB houdt zich te allen tijde het recht voor bij vermoeden van misbruik de genomineerde titel en auteur uit te sluiten van deelname. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de CPNB.


VI. STEMPERIODE 

 • De online stemperiode loopt van woensdag 20 oktober tot en met woensdag 17 november 2021. De CPNB heeft het recht de data van de stemperiode aan te passen.


VII. PRIJSTOEKENNING 

 • De NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt toegekend aan de titel die bij het publiek op de eerste plaats is geëindigd. Een titel bij de vrije keuze maakt alleen kans om de NS Publieksprijs te winnen mits deze titel voldoet aan de criteria genoemd bij artikel II lid 7 tot en met 11. Het boek dat de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wint, mag zich Boek van het Jaar 2021 noemen en deze titel voeren.


VIII. BEKENDMAKING 

 • De nominaties worden op woensdag 20 oktober 2021 bekendgemaakt, in een uitzending van een televisieprogramma. De winnaar van de NS Publieksprijs 2021 wordt tevens bekendgemaakt op televisie, op woensdag 17 november 2021 in aanwezigheid van de genomineerde auteurs. Data onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk.


IX. TOT SLOT 

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze publieksprijs.

  Amsterdam, juli 2021.

Stemreglement NS Publieksprijs 2021

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. 

I. DE STEMGERECHTIGDEN

 • Ieder persoon van 18 jaar en ouder kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht.
 • Daarnaast wordt de NS Publieksprijs Leesclub geformeerd. Deze Leesclubleden functioneren als ambassadeurs van het lezen en van de NS Publieksprijs.


II. DE NS PUBLIEKSPRIJS LEESCLUB

 • De NS Publieksprijs Leesclub (hierna: Leesclub) bestaat uit lezers die zich verplichten kennis te nemen van de zes genomineerde titels. De leesclub enthousiasmeert vervolgens hun netwerk om ook voor de NS Publieksprijs te stemmen.
 • Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland, kan lid van de NS Publieksprijs Leesclub worden door zich van maandag 13 september tot en met zondag 19 september 2021 kandidaat te stellen via www.nspublieksprijs.nl. De CPNB stelt de uiteindelijke Leesclub samen, met het streven dat de Leesclub een representatieve afspiegeling van de lezers in Nederland vormt, naar geslacht, leeftijdsgroep en woonplaats. Men kan geen twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de Leesclub. Vanwege de communicatie dient een Leesclublid een actief e-mailadres en social media-account te hebben. Ieder Leesclublid krijgt de zes genomineerde titels cadeau.
 • Over de toekenning van lidmaatschap van de Leesclub kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van de CPNB en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Leesclub.

III. STEMPROCEDURE

 • De Leesclub en de vrije jury stemmen op een van de zes genomineerde titels of op een titel van eigen keuze. De titel moet voldoen aan de volgende criteria: hij dient oorspronkelijk geschreven te zijn in de Nederlandse taal, mag niet reeds eerder genomineerd geweest zijn voor de NS Publieksprijs, de titel is geschreven voor volwassenen en de titel behoort tot het genre fictie dan wel factie (een verhalend boek met een groot non-fictie karakter) - instructieboeken/how-to-boeken zijn dus uitgesloten van deelname. De titel moet tevens verkocht zijn voor een verkoopprijs boven de € 3,75.
 • Het stemmen kan op twee manieren geschieden:
  • Op persoonlijke titel. Via www.nspublieksprijs.nl waardoor de stemmer in aanmerking komt voor de te winnen prijzen. In dat geval dient hij een aantal persoonlijke gegevens op te geven en is hij/zij in Nederland woonachtig. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de NS Publieksprijs.
  • Anoniem. Via www.nspublieksprijs.nl, in dit geval komt de stemmer niet in aanmerking voor een van de te winnen prijzen.
 • Wanneer er zich in de ogen van de CPNB onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen.


IV. STEMPERIODE

 • De online stemperiode loopt van woensdag 20 oktober tot en met woensdag 17 november 2021. De CPNB houdt zich het recht voor de data te wijzigen.


V. BELONING VRIJE JURY 2021

 • De CPNB verloot onder iedereen die stemt een aantal prijzen, te weten een hoofdprijs, tien tweede en vijftig derde prijzen. De hoofdprijs bestaat uit 52 weken lang, elke week in een Nederlandse boekwinkel een boek ter waarde van € 20 uitkiezen (totale waarde € 1.040) plus een jaar lang gratis reizen met het NS Dal Vrij 1e klas abonnement t.w.v. € 1.548. De overige prijzen zijn een Boekenbon van € 20, en een Boekenbon van € 10.
 • Prijswinnaars ontvangen voor medio december 2021 persoonlijk bericht van de CPNB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Werknemers van de Stichting CPNB en hun familieleden kunnen wel een stem uitbrengen, maar komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.


VI. TOT SLOT 

 • Door te stemmen op de NS Publieksprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2021 (op te vragen bij de CPNB) en dit Stemreglement NS Publieksprijs 2021. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze Publieksprijs.

Amsterdam, juli 2021